Kwaliteitsbeleid

1.1 Kwaliteitsbeleid

De directie van TB Infra B.V. te Moergestel ziet het als haar plicht al haar activiteiten, producten en diensten te realiseren met goed opgeleid personeel, de meest geschikte materialen, gereedschappen en middelen ten einde te voldoen aan de vastgestelde en vanzelfsprekende eisen en wensen van opdrachtgevers.

Het beleid is er op gericht om iedere medewerker op de meest gezonde en veilige manier aan het arbeidsproces te laten deelnemen, het algemeen welzijn van de medewerkers te bevorderen en het milieu zo weinig mogelijk schade toe te brengen. Een en ander impliceert ook de zorg voor de veiligheid en gezondheid van derden. Waarbij er uiteraard ook voldaan wordt aan de betreffende wet- en regelgeving.

De directie is zich er terdege van bewust dat hierdoor niet alleen de belangen van de medewerker en werkgever, maar ook die van de klant/opdrachtgever gediend worden. Bovenvermelde doelstelling geven immers direct en indirect aanleiding tot een efficiëntere organisatie, het voorkomen van materiële schade en letselschade en een reductie van de kosten.

Het werven, opleiden en voorlichten van onze eigen medewerkers en inkopen van kwalitatief betrouwbare derden & producten moeten ervoor zorgdragen dat de kwaliteit van producten en diensten gewaarborgd en verbeterd wordt.

Enerzijds zal de directie zelf initiatieven nemen ter verhoging/verbetering van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Anderzijds zal de directie een beroep doen op de medewerking van alle medewerkers. Dit is een continu proces.

Van alle medewerkers, zowel in lijn als in staffunctie (zoals vastgelegd in het organogram, en functieomschrijvingen), wordt vereist dat zij de doelstellingen van de directie mede onderschrijven. Van ieder personeelslid wordt verwacht dat hij/zij zijn/haar arbeid uitvoert, overeenkomstig de regels van het bedrijf. Bovendien wordt van iedereen verwacht dat men collega’s die op een onveilige, ongezonde manier arbeid verrichten, hierop attent maakt. Daarnaast is om dit continu te bewaken en te verbeteren een kwaliteitsfunctionaris aangesteld.

Door middel van klanttevredenheidsonderzoek en –metingen probeert het bedrijf tevens de opdrachtgevers- en klanttevredenheid continu te vergroten.

De directie toetst het kwaliteit-, arbo- en milieubeleid jaarlijks tijdens de directiebeoordeling.

Om de continuïteit voor nu en in de toekomst te waarborgen, streven wij naar groei van de onderneming met behoud van resultaat.

Voor het bovenstaande is een zorgsysteem opgezet. Dit systeem wordt door externe onafhankelijke certificerende instellingen periodiek getoetst aan de vigerende versies van de norm(en): NEN-EN-ISO 9001.

Opgesteld namens de directie, Moergestel, 1 juni 2019

Dhr. W. op ‘t Hoog
Directeur