TB Infra - Riolering & Water

Waterhuishoudkundige ontwerpen

Op basis van (her)ontwikkelingsplannen en/of rioolrenovaties is TB Infra in staat om een watersysteem te ontwerpen / aan te passen. De systemen waarbij TB Infra u kan ondersteunen zijn o.a.
 • Diverse rioolstelsels
 • Watergangen
 • Drainagesystemen
 • Infiltratiesystemen
Afhankelijk van uw project worden deze systemen verwerkt in het planontwerp en ingepast in de omgeving. Het ontwerp dient te voldoen aan de wet- en regelgeving en de gestelde eisen en daarnaast functioneel en maatschappelijk verantwoord te zijn. Bij het ontwerpen van een watersysteem houden wij daarom rekening met:
 • Lokale aspecten omtrent bodemopbouw en (grond)waterstanden
 • De invloed vanuit en op de bestaande stelsels en systemen
 • Aangeleverde adviezen omtrent de waterkwaliteit en de ecologie
 • Waterhuishoudkundige rapporten
 • De mogelijkheden voor toekomstige planontwikkelingen

Waterhuishoudkundige plannen

De aan- en afvoer van water is verweven met de Nederlandse infrastructuur. In een goed systeem zijn veiligheidseisen en gemaalcapaciteiten op elkaar afgestemd, waardoor het systeem in balans is. Verstoring van deze balans kan daardoor gevolgen hebben en dient te worden voorkomen.

Omgevingsveranderingen moeten worden voorzien van een waterhuishoudkundig plan, deze veranderingen kan TB Infra voor u vastleggen in de benodigde rapportage. De status van uw plannen bepaald deels het type rapport. Middels de informatie die u verstrekt word door ons bepaald welk type rapport wenselijk is. Veel voorkomende rapporten zijn:
 • Waterhuishoudkundig plan
 • Rioolplan
Maar ook voor andere plannen kunt u bij ons informeren. Die plannen kunnen o.a. betrekking hebben op grondwateronttrekking (bemaling) en rioolvervanging.

Hydraulisch modelleren

Het hoofddoel voor het opzetten van hydraulische modellen is om middels (gestandaardiseerde) neerslaggebeurtenissen het functioneren van de watersystemen inzichtelijk te maken. Dit geeft inzicht in meer diverse hydraulische aspecten, zoals overstortfrequenties, stijghoogte in het riool, peilstijgingen in het oppervlakte water en lozingsdebieten.

TB Infra kan het model opzetten en gebruiken voor het optimaliseren van de uitgewerkte ontwerpen. De gegevens uit het model worden daarbij gebruikt binnen de adviesrapportage bij het ontwerp.