TB Infra | Waterhuishoudkundige Voorzieningen

Waterhuishoudkundige plannen
Het aan- en afvoer van water is verweven met de Nederlandse infrastructuur. Om wateroverlast te voorkomen vormt peilbeheer voor de waterschappen een belangrijk middel. In een goed systeem zijn veiligheidseisen en gemaalcapaciteiten op elkaar afgestemd, waardoor het systeem in balans is. Verstoring van deze balans kan daardoor gevolgen hebben en dient te worden voorkomen. 

Omgevingsveranderingen moeten worden voorzien van een waterhuishoudkundig plan. Van wijzigingen in het oppervlakte water tot aan nieuwbouw ontwikkeling kan TB Infra deze omgevingsveranderingen voor u verwerken in de benodigde rapportage. De status van uw plannen bepaald deels het type rapport. Middels de informatie die u verstrekt word door ons bepaald welk type rapport wenselijk is.

Veel voorkomende rapporten zijn:
 • Waterhuishoudkundig plan 
 • Rioolplan

Waterhuishoudkundige ontwerpen
Op basis van (her)ontwikkelingsplannen en/of rioolrenovaties is TB Infra in staat om een watersysteem te ontwerpen. De systemen waarbij TB Infra u kan ondersteunen zijn o.a.
 • Diverse rioolstelsels 
 • Watergangen
 • Drianagesystemen
 • Infiltratiesystemen
Afhankelijk van uw project worden deze systemen al dan niet combineert verwerkt in het planontwerp en ingepast in de omgeving. Daarbij is het van belang dat het ontwerp voldoet aan de wet en regelgeving en de gestelde eisen. Om ook een functioneel en maatschappelijk verantwoord ontwerp aan te leveren zijn ook de omgevingsaspecten van belang. Bij het ontwerpen van een watersysteem houden wij daarom rekening met:
 • Lokale aspecten omtrent bodemopbouw en (grond)waterstanden 
 • De invloed vanuit en op de bestaande stelsels en systemen 
 • Aangeleverde adviezen omtrent de waterkwaliteit en de ecologie 
 • Waterhuishoudkundige rapporten 
 • De mogelijkheden voor toekomstige planontwikkelingen

Hydraulisch Modelleren
Het hoofddoel voor het opzetten van hydraulische modellen is om middels (gestandaardiseerde) neerslaggebeurtenissen het functioneren van de watersystemen inzichtelijk te maken. Een goed opgezet model geeft inzicht meer diverse hydraulische aspecten, zoals overstortfrequenties, stijghoogte in het riool, peilstijgingen in het oppervlakte water en lozingsdebieten.

TB Infra kan het model gebruiken voor het optimaliseren van de uitgewerkte ontwerpen. De gegevens uit het model worden daarbij gebruikt binnen de adviesrapportage bij het ontwerp. 

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking!