Hydraulisch modelleren

Het hoofddoel voor het opzetten van hydraulische modellen is om middels (gestandaardiseerde) neerslaggebeurtenissen het functioneren van de watersystemen inzichtelijk te maken. Een goed opgezet model geeft inzicht meer diverse hydraulische aspecten, zoals overstortfrequenties, stijghoogte in het riool, peilstijgingen in het oppervlakte water en lozingsdebieten.

TB Infra kan het model gebruiken voor het optimaliseren van de uitgewerkte ontwerpen. De gegevens uit het model worden daarbij gebruikt binnen de adviesrapportage bij het ontwerp.

TB Infra maakt gebruik van het modelleringsprogramma sobek. Net als bij alle andere computerprogramma's kunnen de modellen die hiermee worden gemaakt afwijken van de praktijksituatie.

Deze afwijking kan tot het minimum worden beperkt door de modellen goed op te zetten. Daarbij is het van belang om op zaken te letten zoals: type verharding, aangesloten verharding, diepteligging, slootprofielen en maaiveldhoogten.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking!